Beden Eğitimi ve Önemi

Tunahan Dağdelen tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Beden Eğitimi

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Beden Eğitimi Tanımı

Beden Eğitiminin Tanımı

Beden Eğitimi Milli Eğitimin temel ilkelerine uygun olarak kişinin beden ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi yardımsever insan haklarına saygılı dürüst davranması zeki ruhsal ve bedensel yapı itibariyle Sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar Spor beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış üst düzeyde yapıldığında fizyolojik psikolojik estetik teknik özellikleri gerekli kılan yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir

tekinliktir Spor başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacını içerir. Bunun için bedensel açıdan daha yetenekli olanların seçilmesi ve seçilenlerin sürekli ve yoğun bir eğitimle yetiştirilmeleri gerekir. Spor gerçek anlamda başarı gücünün artırılması ve kişisel açıdan en yüksek noktaya çıkarılması yolunda gösterilen yoğun çabadır Yönden Sporun Önemi

1.İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik kas yapısı ve iyi bir duruş alışkanlıkları kazandırır.
2.Kültürel zevk duyarlılık sağlar
3.Serbest zamanları değerlendirme davranış ve becerileri kazandırır

Toplumsal Yönden Sporun Önemi
1.Yeni bir Gün ve faaliyete istekli ve kuvvetli başlamayı sağlar
2.Toplumsal sorumluluğu geliştirir
3.Kendini kontrol etmeyi başkalarına kurallara saygıyı öğretir
4.Ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlenmeyi öğretir
5.Birlikte olma birlikte iş yapma ve bireyin toplumda kendisini belirlemesine olanak verir

Ekonomik Yönden Sporun Önemi
1.İş gücünü artırır
2.Yapıcı ve üretici yeteneklerini geliştirir
3.İş görev ve meslek sorumluluğu kazandırır
4.Bilgi alanında ihtisaslaşmayı ve yaratıcılık gücünü geliştirir

Çocuk ve Gençler için Spor Eğitiminin Önemi
1.Spor etkili ve çekici bir eğitim unsurudur.
2.Bireyi topluma hazırlar.
3.Kişiyi toplumun en önemli ve onurlu bir üyesi yapar.
4.Genç nesillerin yapıcı yaratıcı ve üretici olmasında sosyal kaynaşma ve kültürel kalkınmaya büyük etkisi olmaktadır.
5.Spor bir tedavi yöntemidir.
6.Toplumların eğitim ve kültür düzeylerini artırır.

1.Başarıyı arttıran en önemli husustur.
2.İyi alışkanlıklar edinmede önemli bir rolü vardır.
3.Kişilere statü kazandırır gelir düzeylerini artırır.
4.Bir rekabet mücadele işbirliği ve uyum sağlar.
5.Spor kötü alışkanlıklardan daha kolay kurtulmaya yardımcı olur.

Ulusal ve Uluslararası İlişkilerde Sporun Önemi
1.Spor iç ve dış turizmin gelişmesine katkıda bulunur.
2.Spor diplomasi alanında kendisini kabul ettirmiştir.
3.Çağımızda spor bir Bilim olarak ele alınmıştır.
4.Spor kültürün ayrılmaz bir parçasıdır.

Beden Eğitiminin Gelişimdeki Rolü

Atatürk ilkeleri ve inkılapları Anayasa Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı mutlu iyi Ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi yapıcı yaratıcı ve üretken milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirmeleri genel amaçtır.

1.Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme.
2.Sinir kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme
3.İyi duruş alışkanlığı edinebilme
4.Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme
5.Tabiatı sevme temiz Hava ve güneşten faydalanabilme.
6.Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını önemini kavrayabilme törenlere katılmaya istekli olma.
7.Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri tavır ve alışkanlıklar edinebilme.
8.Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme.
9.Görev ve sorumluluk alma lidere uyma ve liderlik yapabilme
10. Kendine güven duyma yerinde ve çabuk karar verebilme
11.Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanabilme
12.Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi beceri tavır ve alışkanlıklar edinebilme
13.İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme.

1.Beden eğitimi genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Beden eğitiminin amaçları genel eğitimin amaçlarına uygundur ve bu amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.
2.Beden eğitimi duyguların kontrol edilmesine katkıda bulunur. Oyun ve spor ortamındaki etkileşim duyguların boşalımı ve kontrolü için uygun olanaklar sağlar.
3.Beden eğitimi serbest zamanların kullanımına katkıda bulunur.
4.Beden eğitimi karakter ve kişilik gelişimine katkıda bulunur. Güçlü bağlar bağlılık takım ruhu grup etkileşimi oyun ve spor alanlarında görülen özelliklerdir. Bu özelliklerin kişilik gelişimine katkıları vardır. Takım arkadaşlarına rakibe uyum toplumsal uyumun sağlanmasına etkili olur.
5.Psikomotor becerileri geliştirir.
6.Sağlık ve korunma alışkanlıklarının gelişimini sağlar.
7.Zihinsel gelişim için olanaklar sağlar.
8.Beden eğitimi organik gelişimlere katkıda bulunur.
9.Beden eğitiminin temelinde biyoloji psikoloji ve sosyoloji belirtileri yer alır. Programların planlanmasında bu alanlardan yararlanılır.

Ulusların geleceği yetişmiş ve yetişmekte olan gençlerin fiziksel ve ruhsal olgunluğuna bağlıdır. Uygarlık bireye verilen önem ve bu önemle bağlantılı olarak ona verilen eğitime dayanır. Eğitimden beklenen bireylerin gizli güçlerini ve yeteneklerini ortaya çıkararak en üst düzeyde geliştirilmesine yardım etmektir.

Bireyleri fiziksel zihinsel duygusal ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak eğitimdeki amacın yerine gerçekleştirilmesi bireyin zihinsel eğitimi yanında fiziksel eğitimi ile olasıdır. Beden eğitimi genel eğitimin vazgeçilemez bir parçasıdır.

İnsan organizması hareket için yaratılmıştır. Hareket bir organizmanın normal fonksiyonlarının devam ettirilmesinde ve sağlıklı olmasında gereklidir. Hareket; toplumsal deneyim sağlık ve fiziksel uygunluk vücut dengesini araştırma estetik deneyim gerginliğin boşaltılması mükemmel ve üstün oluş boyutlarında incelenmekte ve hareketin çok boyutluluğu tanımlanır. Hareket etmeyi öğrenme ve hareketler aracılığı ile katkıda bulunur. Bu çerçevede beden eğitimi bireyin fiziksel psikomotor zihinsel duygusal ve toplumsal gelişimine katkı amacına yönelik organize edilmiş bedensel etkinliklerin tümü olarak ele alınabilir.

Beden Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme
Öğrencinin sadece fizik yeteneklerinin ölçülerek sonunda not takdir edilmesi kişinin sadece devimsel gelişimiyle ilgili verileri ortaya koyacaktır. Oysa ki zihin duygu ve sosyal yönden sağlıklı ve dengeli bir gelişim beden eğitimi ve sporun başta gelen amaçlarındandır. Bu alanlarla ilgili bilgi beceri ve alışkanlık gelişiminde değerlendirilmesi esas olmalıdır. Not vermek bir işlem değil eğitim sürecinde ir araç olmalıdır. Öğrencilerin ders dışındaki tüm spor etkinlikleri göz önüne alınmalıdır.

Beden Eğitiminde Değerlendirme İlkeleri
1.Her öğrenci kendi yeteneklerine göre değerlendirilmelidir.
2. Not vermede; disiplin ilgi çaba ve çalışmalara katılma ön planda olmalıdır.
3.Nicel ölçüm yapılarak değerlendirilmemeli not verilmemelidir. (şu kadar attın şu not; bu kadar attın bu not gibi). Öğrenci beceri ölçümüne dayalı bir değerlendirmenin haksızlığını hemen sezer içten içe eziklik-kırgınlık duyar. Adalet ve güven duygusu sarsılır derse ve öğretmene ilgi ve sevgisi kaybolur.
4.Değerlendirme; eşit çalışma ve olanaklardan eşit yararlanmaya dayanmalıdır.
5.Değerlendirme ölçekleri ve yöntemi önceden öğrencilere açıklanmalıdır.
6.Değerlendirme öğrencilere açık tutulmalıdır.
7.Değerlendirme amaca uygun tekniklerde yapılmalıdır. Özellikle test dışı teknikler kullanılmamalıdır. (gözlem etkinlik derse devam kıyafet ders içi ve dışı tavır ve davranışlar ders içi ilgi ve gayreti ağırlıkta olmalıdır