Felsefe Dersi Ünitelere Göre Yazılı Soru ve Cevapları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11. Sınıf Felsefe Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

FELSEFE DERSİ ÜNİTELERE GÖRE   ÖRNEK YAZILI SORU VE CEVAPLARI

( KENDİ YAZDIKLARIM )

 

ÜNİTE 1 ( FELSEFEYLE TANIŞMA)

 

v  Bilimler varlığı bir parçalayarak kendi konuları dahilinde incelerken felsefe bir bütün halinde inceler. Bu nedenle felsefi bilgi bilgi türleri içinde en kapsamlı bilgi türüdür.   (  Doğru     )mu , (  Yanlış  )mı ?

v  İlkçağ filozofları arkhe( evrenin ilk temel maddesinin ne olduğu problemi üzerinde durmuşlar, bunlardan Thales ilk maddenin su olduğunu dile getirmiştir. (  Doğru     )mu , (  Yanlış  )mı ?

v  Felsefenin kelime anlamı bilgi sevgisi, hikmet arayışıdır. (  Doğru     )mu , (  Yanlış  )mı ?

v  Felsefe doğal olarak sorduğumuz metafizik sorunlarla ilgilenmez. (  Doğru     )mu , (  Yanlış  )mı ?

v  İnsan sorgulamazsa daha mutlu ve huzurlu olur. (  Doğru     )mu , (  Yanlış  )mı ?

v  Felsefe yi varlık bigi değer üzrine düşünme, anlama ve tutarlı tümel bir açıklama çabası olarak tarif edebiliriz. (  Doğru     )mu , (  Yanlış  )mı ?

v  Müslüman filozofların hikmet kavramına yükledikleri anlam felsefeyide içermektedir. (  Doğru     )mu , (  Yanlış  )mı ?

Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz.

( aydınlanmayı) ( tutarlı  ve sistemli), ( dinin ),  ( akla dayalı ), (çözümlemek)

*      Felsefe insanlara……….. …… bir dünya görüşü kazandırarak yaşamlarını anlamlandırır.

*      Felsefe ilk çağda insanları mitolojik açıklamalardan uzaklaştırmış,……….. ……..açıklamalara yöneltmiştir.

*      Orta çağ boyunca avrupada ………..  temel kavramlarının açıklanmasına yardım etmiştir.

*      Yeni çağda ………..  ……………. Hareketlerini hümanizm akımıyla desteklemiştir.

*      Yakın çağda ………………… başlatan en önemli kişilerin filozoflar olduğunu görüyoruz.

*      20. Yüzyılda felsefenin yeni görevi bilmsel önermeleri ………… ve açıklamak olmuştur.

1.Felsefe neden   çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır?

            a) ilgilendiği konuların çeşitli oması

            b) Tarihsel süreç içinde farklı işlev ve amaçlar yüklenmesi

            C) Metafizik konularla ilgilenmesi yüzünden.

2. Felsefe de neden cevaplardan çok sorular önemlidir?

            Felsefe de konular evrensel nitelikte ve her çağda tekrar tekrar sorulaştırılıp  sorgulanabilir.

            Cevaplar ise öznel nitelikte olup çağlarla ve o sorunu ele alan filozoflarla sınırlı kalmaktadır.

3. felsefenin konularını üç başlık halinde genelleştirecek olsak bunlar hangi başlık altında sıralanır?

            a) Genel olarak varlık hakkında soru soran felsefe disiplini ontoloji,

            b) Bilgiyi konu edinen felsefe dalı epistemoloji,

            C) Değerleri konu edinen aksiyoloji ( sanat,din,siyaset …)

4. felsefe ile bilimin benzer yönleri nelerdir?

            a) Her ikiside akla ve düşünme yasalarına dayanır.

            b) Her ikisi de bilgileri eleştiri süzgecinden geçirir.

            C) Her ikiside  yasalara ulaşmaya genellemeler yapmaya çalışır.

            d) Her ikisi de evreni insanı ve yaşamı bilinçli yöntemli ve sistemli olarak araştırır.

5.Felsefe ile bilimin farklı yönleri nelerdir?

            A) felsefe varlığı bir bütün halinde sorgularken –bilim  kendi konuları ile ilgilenir varlığı paraçalayarak inceler.

            B) felsefe olgu ve olayların ardındaki gerçekliği açıklamaya çalışır. Bilim ise doğa olayları arasında nedensellik ilişkisi kurarak yasalara ulaşmayı hedefler.

            C) felsefe kurgusal ( spekülatif) ve rasyonel düşünüş gibi yöntemler kullanır. Bilim ise tümevarım ve tümden gelim yöntemlerini kullanır.

6. Felsefe ile Hikmet ilişkisini kısaca açıklayınız.

·         Hikmet bütün olup bitenlerin esasını bilmektir. Her şeyi kuşatan tümel bir bilgidir.

·         Felsefe ise;bütün bilgi alanlarına kendi kanaatlarıyla yönelen anlama ve açıklama çabasıdır.

7. Felsefi düşüncenin niteliklerini maddeler halinde yazınız.

Ø  Sorular cevaplardan daha önemlidir.

Ø  Refleksif bir düşüncedir.

Ø  Eleştirici ve sorgulayıcı bir düşüncedir.

Ø  Akla dayanan bir düşüncedir.

Ø  Temellendirmeye dayalı bir düşüncedir.

Ø  Çözümleyici ve kurucu bir düşüncedir.

Ø  Öznel bir düşüncedir.

Ø  Evrensel bir düşüncedir.

8.Felsefi soruların özellikleri nelerdir?

·         Cevapları kesin olmayan kişisel  yani öznel sorulardır?

·         Meraka ve şüpheye dayanırlar

·         Bilim, din ve sanatta olduğu gibi doğru cevapları bir tane değildir.

·         Her çağa ve her insana açık olup cevaplarında bitmişlik kesinlik yoktur.

 

9. Felsefe de tutarlılık ve doğruluktan ne anlamak gerekir?

 

v    Tutarlılık, düşüncelerin ortak bir ilkeyle; bağıntı, düzen, kavram yada fikirle bir birine bağlanmış olması durumu; mantıklı bir bütünün parçaları, ögeleri arasında  karşılıklı bağlantı ve uyumun bulunması halidir.

v    Doğruluk ise; bir düşünce, önerme yada iddianın gerçeklikle uyuşmasıdır.

10. Düşünce ile dil arasında nasıl bir ilişki vardır?

ü  Düşünce ile dil arasında sıkı bir ilişki vardır. Düşünceler dil aracılığı ile iletilir.

ü  Düşünme semboller aracılığı ile olur. Semboller kavramlara dönüşüp dil ile aktarılır.

ü  İnsan diğer varlıklardan akıllı- Düşünen olmasıyla ayrılır. Gerçekliği algılayışımız dil sayesinde  mümkündür.

ü  Düşünme , varlıkların zihindeki etkileri sonucu meydana gele olay ise ağızdan çıkan sözcükler varlıkların yerine geçmiş birer semboldür. Zihindeki işlemi yansıtan birer işaret durumundadır.

11.Temellendirme neye denir?

 

Bir filozofun görüşlerini akıl ve mantık ilkelerine dayanarak , açıklamalarını mantıksal bir bütünlük içerisine yerleştirmesine, görüşlerine dayanak oluşturmasına  denir.

12-Temellendirme felsefe için neden önemlidir?

Çünkü felsefede ileri sürülen bir düşünce mantıksal ve ayakları yere basan başka gerçeklerle desteklenmezse kabul görmez.

13.Akıl yürütme kusurları nelerdir?

Ø  Gündelik bilgiye güvenme

Ø  Yetersiz neden sonuç ilişkisi kurma

Ø  İndirgeme

Ø  Gelenekleri delil gösterme

Ø  İstisnalara dayandırma

Ø  Çelişki içerme

Ø  Paradoks  ('iki dogrunun veya yanlisin çeliskisi' )içerme

Ø  Safsata  (bir düşünceyi ortaya koyarken yada anlamaya çalışırken yapılan yanlış
çıkarsamaların tamamına safsata denir. )
içerme

Ø  Tutarsızlık (Düşünce, duygu ve imgeleri yansıtan sözcüklerin, cümlelerin birbirini kavramayışları ya da dilsel ve mantıksal yönden bağlanamamayışından kaynaklanan anlatım kusuru) içerme

 

14-Tutarsızlık türleri hangileridir?

v  Çelişki

v  Safsata

v  Paradoks

 

15- Bir filozofun görüşlerinin tutuarlı olup olmadığını nasıl anlarız?

Temel önermelerin birbiriyle tutarlı olarak birleştirilip birleştirilmediğine bakarak.

 

 

16-Aşağıda numaralandırılmış cümlelerden oluşturulmuş bir paragraf yer almaktadır. Paragrafta  altı çizili sözcüklerden yalnızca birini  seçerek anlamlı ve tutarlı bir paragraf oluşturunuz.

       I.            Görüldüğü gibi felsefe sorularına verilen cevaplar az çok birbiyle aynıdır   /  birbirlerinden farklıdır.

    II.            Felsefe sorularının önemli bir özelliği, tek bir doğru cevaplarının olmasıdır. /   olmamasıdır.

 III.            Bu yüzden filozofların görüşlerini doğrulayabiliriz.   doğrulayamayız.

 IV.            Biz görüşlerin doğruluklarıyla ve   /  değil   kendi içlerinde tutarlı olup olmadıklarıyla ilgilenmiyoruz /    ilgileniyoruz.

 

17-  İyi bir felsefe öğrencisi olmak için hangi iki kriteri aklımızda tutmalıyız.

       I.            Filozofun yaşamından hareketle onun felsefi görüşlerinin doğruluğu test edilemez.

    II.            Felsefi görüşlerde kullanacağımız temel kriter doğruluk değil, tutarlılıktır.

 

 

18-  Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. ( idealar, görünüşler,

·         Varlık konusunda Platon iki evrenin olduğu görüşündedir. Bunlar  duyu organlarımızla algıladığımız ………………………. Evreni

·         Akılla kavradığımız, asıl önemli olan  ……………….. evrenidir. 

 

19- Herakleiteos “insan bir ırmakta iki kez yıkanmaz” sözüyle  yaşamdaki ……………..  ve ……………… işaret etmektedir.  ( süreklilik ve değişime )

 

20- Hayatın anlamı ve felsefenin işlevi göz önüne alındığında aşağıdaki  ifadelerin doğru olanların sonuna “ D”   Yanlış olanlarının sonuna “Y” koyunuz.

©      Hayatın anlamlandırılması da felsefenin olumlu bir rolü vardır.  ( ………… )

©      Felsefe, doğal olarak sorduğumuz metafizik sorunlarla ilgilenmez. ( ………… )

©      Metafizik soruların cevaplarını bilimle bulabiliriz     ( ………… )

©      İnsan sorgulamazsa daha mutlu ve huzurlu olur. ( ………… )

 

21- Dil ile düşünce ve felsefe arasındaki ilişkiyi örneklendirerek kısaca açıklayınız.

 

 

 

22- Felsefe ile hayatın anlam ilişkisini açıklayınız.


 

23- Felsefe nedir? Kısaca tanımlayınız.

 24-  Filozof kime denir? Kısaca açıklayınız.