Ekonomi dersi çalışma soruları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Meslek Dersleri

Kullanıcı Oyu: 2 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Ekonomi dersi çalışma soruları

Soru:1.Sınırsız insan ihtiyaçlarının karşılanmasını inceleyen sosyal bilim aşağıdakilerden hangisidir. 
A) Sosyoloji B)Ekonomi C)Psikoloji D)Ekonometri E) İstatistik

Soru:2.Ekonomi bilimi toplumun hangi kesimlerini ilgilendirir.
A)Devlet B)Özel sektör C)Tüketici D)Üretici E)Hepsi

Soru:3.Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar sistemine göre en üst ihtiyaçtır?
A)Fizyolojik ihtiyaçlar B)Güvenlik ihtiyaçlar C)Aidiyet ihtiyaçlar 
D)Saygı göreme ihtiyacı E)Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

Soru:4.Ekonomide ihtiyaçlarımızı gideren mal ve hizmetlerin sürekli bulunabilmesi ve onlardan yeterli faydayı elde etmemizin temeli neye dayanmaktadır?
A)Tüketim B)Üretim C)Sermaye D)Emek E)Kapital

Soru:5.Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fayda B)Servet C)Kıymet D)Mal E)Fiyat

Soru:6.Aşağıdakilerden hangisi üretim elemanlarından değildir?
A)Devlet B)emek C)Sermaye D)Girişimci E)Toprak (Hammadde)

Soru:7.Üretim elemanlarını bir araya getiren mal ve hizmet üretme amacıyla her türlü kar ve zararı üstlenerek teşebbüsü kuran işlemesini sağlayan kimseye ne denir?
A)Yönetici B)Müteşebbis C)Patron D)Ustabaşı E)Hiçbiri

Soru:8.İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kuruluşa ne ad verilir?
A)İşletme B)Teşebbüs C)Firma D)Fabrika E)Dükkân

Soru:9.Özel kişiler ile kamu tüzel kişilerinin birlikte kurdukları teşebbüse ne denir?
A)Özel Teşebbüsler B)Kamu Teşebbüsleri C)Karma Teşebbüsler 
D)Kooperatifler E)Sendikalar.

Soru:10.Aşağıdaki üretim elemanlarından ve getirilerinden hangisi doğrudur?
A)Doğa-Ücret B)Emek-Rant C)Girişimci-Faiz D)Sermaye-Faiz E)Tabiat-Faiz

Soru:11.Bir malın bedelini ödeyerek onu satın alabilecek durumda olanların açıkladıkları arzularına ne denir?
A)Tüketim B)Arz C)Talep D)Üretim E)Hepsi

Soru:12.Belli bir ödeme gücünün belli bir dönem için belli bir faiz karşılığında birey veya kurumlara ödünç verme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Para B)Banka C)Kredi D)Borç E)Hepsi

Soru:13.Sermaye para ve kredi üzerine işlem yapan kuruşlara ne denir?
A)Bankercilik B)Kredi kurum C)Kooperatif işletme D)Anonim işletme E)Banka

Soru:14.Bir malın ekonomik değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mal B)Arz C)Talep D)Kıymet E)Hepsi

Soru:15.Bir malın maliyetine karın etlenmesi ile oluşan değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satış Fiyatı B)Kredi C)Servet D)Emek E)Hepsi

Soru:16.Malların piyasada geçerli olan fiyatla alıcı bulamaması sonucu fiyat düşmesipara değerinin artması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Enflasyon B)Devalüasyon C)Deflâsyon D)Emisyon E)Hiçbiri

Soru:17. “Paranın satın alma gücünün sürekli düşmesi ve fiyatların yükselmesi” aşağıdakilerden hangisidir.
A)Enflasyon B)Devalüasyon C)Deflâsyon D)Emisyon E)Hiçbiri

Soru: 18 “TL’nin yabancı paralar karşısında değer kayıp etmesi” olayına ne denir?
A)Enflasyon B)Devalüasyon C)Deflâsyon D)Emisyon E)Hiçbiri

Soru:19. 17 Şubat- 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir de yapılan Türkiye İktisat Kongresi kimin önderliğinde yapılıştır?
A)Fethi Okyar B)Atatürk C)İsmet İnönü D)Celal Bayar E)Şükrü Saraçoğlu

Soru:20.Yurtdışında ithal edilen bir malın yurt içinde üretilmesini öngören sanayileşme stratejisine ne denir?
A)ikame B)Planlama C)ihraç ikamesi D)Üretim E)ithal ikamesi

Soru:21. Ülkemizde planlı kalkınma dönemi ne zaman başlamıştır ve bu güne kadar kaç plan uygulanmıştır?
A)1960 yılında başlamış ve 5 plan uygulanmıştır
B)1961 yılında başlamış ve 6 plan uygulanmıştır
C)1962 yılında başlamış ve 6 plan uygulanmıştır
D)1963 yılında başlamış ve 9 plan uygulanmıştır
E) 1964 yılında başlamış ve 7 plan uygulanmıştır.

Soru:22. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin temel ekonomik sorularından biri değildir?
A)İşsizlik B)Yüksek faiz C)Kamu açıkları D)Eğitim E)Büyüme

Soru:23.İhtiyaçlarımızı karşılamak için herkes tarafından kabul edilen ve kullanılan mübadele aracına ne denir?
A)Kredi )Banka C)Hiçbiri D) Para E) Çek

Soru:24.Çekte vade ne kadar sürelidir?
A)1 ay B)20 gün C)10 gün D)Vade yoktur E)Hepsi

Soru:25.Bir alacağın tamamını veya bir kısmını kendisi ya da başkası adına hemen ödenebilmesi için borçlu tarafından bankaya hitaben düzenlenen belge hangisidir?

A)Senet B)Tahvil C)Çek D)Bono E) Hiçbiri

Soru:26. “Yokluk duygusu ile ortaya çıkar karşılamaya zorlar karşılanırsa hazkarşılanmazsa sıkıntı veren bir olgudur” 
Aşağıdaki kavramların hangisinin tanımıdır?
A) Mal B)Kıymet C)Fayda D)İhtiyaç E)Üretim

Soru:27. “Mal ve Hizmetlerin insan ihtiyacını karşılama niteliğidir”
Aşağıdaki kavramların hangisinin tanımıdır?
A) Mal B)Kıymet C)Fayda D)İhtiyaç E)Üretim

Soru:28. “Fayda oluşturmak amacıyla her türlü değer oluşturmaya ……..” denir.
Aşağıdaki kavramların hangisinin tanımıdır?
A) Mal B)Kıymet C)Fayda D)İhtiyaç E)Üretim

Soru:29.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde ilk kurulan bankalar arasında yer almaz?
A)İş bankası B)Etibank C)Emlak Kredi bankası D)iller bankası E)Finans Bank

Soru:30. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık faaliyetlerinden değildir?
A)Ödemede aracılık B)Para nakli C)Senet tahsili D)Emanet kabulü E)İpotek

Soru:31. Sabit kur sistemlerinde ödemeler bilançosu açık veren ülkenin hükümetçe alınan bir kararla ulusal paranın dış satın alma gücünün düşürülmesi olayına ne denir?
A) Devalüasyon B)Zam C)Deflasyon D)Enflasyon E)Hiperenflasyon

Soru: 32 Aşağıdakilerden hangisi ekonomi ilminin yakından ilgilendiği problemlerdendir?
A- ne üretilecek? 
B- Nasıl üretilecek? 
C- Kimlere üretilecek? 
D- Kaynaklar etkin olarak kullanılıyor mu?
E-Hepsi

Soru : 33Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketine örnektir?
A-Mahalle bakkalı B- Limitet Şirket C-Kolektif şirket D-Hiçbiri E- Adi Komandit Şirket 

Soru: 34 Bir mal ya da hizmetle ilgili olarak piyasada bir tek firma var ise bu piyasaya ne ad verilir?
A-Monopol B-Oligopol C-Serbest rekabet 
D- Düopol E-Monopollu rekabet 

Soru: 35 Tahvil ve hisse senedi gibi iktisadi varlıklara ne ad verilir?
A-Sermaye B-Menkul değerler C-Şirketin alacakları D-Yatırım E-Tasarruf

Soru: 36 Aşağıdakilerden hangisi paranın işlevi değildir?
A-Mübadele aracı olması
B-Değer ölçüsü olması
C-Tasarruf aracı olması
D-Ödeme aracı olması
E-Dayanıklı madenden yapılması

Soru:37 “TTK ’ye göre düzenlenen devletin veya özel kuruluşların faiz karşılığında borç para bulmak amacıyla çıkardığı borçlanma senedine …………”denir.
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin tanımıdır
A-Hisse Senedi B-Bono C-Poliçe D-Çek E-Tahvil

Soru: 38 “Alacaklı tarafından borçluya hitaben düzenlenen ve vadesinde belirli bir paranın üçüncü bir şahsa ya da emrine ödenmesini bildiren bir senettir”
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin tanımıdır
A-Hisse Senedi B-Bono C-Poliçe D-Çek E-Tahvil

Soru: 39 “Borçlusu tarafından alacaklıya hitaben belli bir paranın belli bir süre sonra kayıtsız ve şartsız ödeneceğini kabul ederek düzenleyip imzalayarak alacaklıya verilen ticari bir belgedir.”
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin tanımıdır
A-Hisse Senedi B-Bono C-Poliçe D-Çek E-Tahvil

Soru : 40 “bir bankaya hitaben yazılmış ve TTK’ e belirtilen hükümlere göre düzenlenmişödeme emri niteliğinde olan kıymetli evraktır”
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin tanımıdır
A-Hisse Senedi B-Bono C-Poliçe D-Çek E-Tahvil


Ekonomi dersi çalışma soruları
Hazırlayan
Ders Öğretmeni
 
ekonomi dersi, ekonomi dersi sınav soruları, ekonomi dersi soruları, 12sınıf ekonomi dersi, 12 sınıf ekonomi dersi, ekonomi dersi test soruları, seçmeli ekonomi dersi yazılı soruları, ekonomi ders, ekonomi dersi yazılı soruları, ekonometri çalışma soruları, seçmeli ekonomi dersi, 9 sınıf ekonomi, ekonomi dersi sruları, seçmeli ekonomi yazılı soruları, 9sınıf ekonomi