Seminer Çalışmaları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Seminer Çalışmaları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Seminer Çalışmaları 

 

2011 – 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 

EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALAR

 

    12–16 Eylül tarihleri arasında birinci sınıf öğrencilerine uygulanan uyum programı sürecinde velilere aşağıdaki konular hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

 

İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği hakkında velilere açıklamalar yapılmış, gerekli görülen yerler okunmuştur. Yönetmelik hakkında velilere bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

 

       İlköğretimin Genel Amaçları (Madde5):

 

 

 

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek, Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme, Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek

 

 

 

 

 

 

 

B.) Genel İlkeler(Madde6)

 

 

 

İlköğretimde sekiz yıllık kesintisiz eğitim, ilköğretim çağındaki her Türk vatandaşının hakkıdır ve zorunludur. İlköğretim kurumlarında karma eğitim-öğretim yapılır. İlköğretim kurumları; dil, ırk, cinsiyet, felsefî inanç ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. İlköğretimde öğrenciler, oldukları gibi kabul edilerek değer verilir

 

 

 

C.)Genel Konular(Madde 7-13)

 

 

 

•         Ders Yılı Süresi: İlköğretim okullarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır.

 

 

 

•         Ders Etüt ve Dinlenme Süreleri :Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayrılır.

 

 

 

•         Resmî Tatil Günleri: Cumhuriyet Bayramı, Yılbaşı tatili, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı, Ramazan Bayramı (Arife günü saat 13.00'te başlar 3,5 gündür), Kurban Bayramı (Arife günü saat 13.00'de başlar 4,5 gündür), Mahalli kurtuluş günü (1 gün).

 

 

 

•         Öğrenciler her sabah öğrenci andını okurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin söylemeleri zorunlu değildir.

 

 

 

Kayıt-Kabul ve Devam

 

(Madde 14-31)

 

 

 

•         Okula Kayıt Yaşı: İlköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.

 

 

 

•         Okul Tespitinin Plânlanması: Öğrencilerin oturdukları yere en yakın ilköğretim okuluna kaydedilmeleri esastır.

 

 

 

•         Devam Zorunluluğu: İlköğretim kurumlarına kaydedilen zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okul yönetimleri, millî eğitim müdürlükleri, müfettişler, muhtarlar ve mülkî amirler 222 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.

 

 

 

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

 

(Madde 32-59)

 

 

 

•         Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgelerine puan olarak yazılır ve beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir.

 

 

 

•                      Puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir.

 

 

 

•                      PUAN                  NOT                   DERECE

 

 

 

•                      85-100                     5                      Pekiyi

 

 

 

•                      70-84                       4                      İyi

 

 

 

•                      55-69                       3                      Orta

 

 

 

•                      45-54                       2                      Geçer

 

 

 

•                      0-44                         1                      Başarısız

 

 

 

 

 

 

 

•         Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı: 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmaları, öğretmen gözlemlerine göre belirlenir.

 

 

 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

(Madde 60-93)

 

 

 

•         Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

 

 

 

•         Müdür Yardımcısı: Müdür yardımcıları ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Müdür yardımcıları bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludurlar.Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

 

 

 

•         Öğretmenler :İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur.Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.İlköğretim okullarının 1-5 inci sınıflarında sınıf öğretmenliği esastır. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde başka bir sınıfı da okutabilirler. Herhangi bir sınıfta başarı gösteren öğretmenler, isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde aynı sınıfı okutmaya devam edebilirler.

 

 

 

 

 

 

 

2.  El yazısı hakkında aşağıdaki bilgiler velilere aktarılmıştır;

 

 

 

 

 

 

 

      Bildiğimiz gibi yazı çalışmalarını yürütürken bitişik eğik el yazısını kullanıyoruz. Okunaklı, işlek ve güzel bir el yazısı için bazı noktalara dikkat etmemiz yararlı olacaktır. 

 

 

 

·        Bitişik eğik yazıda sözcüklerin yazılışı bitmedikçe el kaldırılmaz. Harflerin noktaları ile noktalama işaretleri sözcüklerin yazılışı bittikten sonra konur.

 

 

 

·        Bitişik eğik yazıda harfler birbirine üstten bağlanır.

 

 

 

·        Bitişik eğik yazı 70 – 80 derece arası sağa eğik olarak yazılır

 

 

 

·        Bitişik eğik yazıda harflerin uzantıları eşit ve eğimleri aynı derecede olur.

 

 

 

·        Küçük “t” harfinin yatay çizgisinin üstünde kalan kısmı diğer harflere göre kısadır. Satırın üst çizgisine kadar uzatılmaz.

 

 

 

·        Küçük “f” harfi dışında bütün harfler el kaldırılmadan yazılır. Bu harf yazılırken ortadaki kısa çizgiyi yazmak için el zorunlu olarak kaldırılır.

 

 

 

·        Bitişik eğik yazıda F, N, P, V, T harfleri kendinden sonra gelen küçük harfe bağlanmaz.

 

 

 

 

 

 

 

3.Ölçme ve değerlendirme, Proje ve performans görevleri;

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;

 

 

 

  Ölçme Değerlendirmenin Genel Esasları

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi 

 

 

 

Madde 32- Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir; 

 

a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur. 

 

b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. 

 

c) Ölçme ve değerlendirmede okul, il ve ülke genelinde birlik sağlanır.  

 

ç) Öğrencilerin başarısı; sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir.

 

d) Öğrencilerin ders, uygulama ve değerlendirme etkinliklerine katılmaları zorunludur.  

 

e) Öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluşur.

 

f) Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alınır. 

 

g) Öğrencilerin başarısını belirlemek için kullanılan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne çıkarılır. 

 

ğ) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde kullanılacak araçlar geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık özelliklerine sahip olmalıdır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları için cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri kullanılır.  

 

h) Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrenciler, programında yer alan amaçlara göre değerlendirilir

 

Bir konu hakkında derinlemesine inceleme yapılması amacıyla verilen soru veya sorular, ödev veya proje olarak adlandırılmaktadır. Ödev ve proje kavramları çoğu zaman eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Aslında bazı ödevler kapsamına göre proje olarak nitelendirilebilir. Fakat bu iki kavram arasında bazı farklılıklar olması nedeniyle bu kavramlar ayrı ayrı ele alınmalıdır.

 

Performans görevleri; Öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır.

 

         Performans ödevi, öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumlarına uygun olarak kullanmalarını gerektirir. Çok çeşitli konular hakkında performans görevleri verilebilir.

 

•         Projeler, geniş içerikli ve uzun süreli performans ödevleridir. Proje çalışmaları, ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir. Bireysel ya da grup olarak yapılabilir.

 

•           Proje konusu, öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden seçme yoluyla belirlenebilir. Öğrenci, projenin amacını, izlenecek yolları, kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılabilecek durumları önceden planlar. Gerektiğinde öğretmeninden yardım alabilir.

 

PROJE SÜRECİNİN OLUMLU YANLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ SIRALANABİLİR

 

 

 

Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç, aynı zamanda bilimsel süreç basamaklarını da içereceğinden, bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur.

 

Proje çalışması, öğrencilerin grupla çalışma becerisinin geliştirilmesini sağlar.

 

Proje süreci öğrencileri teknolojiyi aktif olarak kullanmaya yönelteceğinden, öğrencilerin teknolojiyi kullanma becerisi kazanmalarına yardımcı olur.

 

Proje çalışmasında bilgi öğrenciye doğrudan verilmediği için, öğrenciler proje konularında yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar. Bu nedenle proje ödevleri yapılandırmacı öğrenme kuramı için uygun yöntemlerden birisidir.

 

PROJE  VE PERFORMANS ÖDEVLERİ İLE İLGİLİ ANEKDOTLAR

 

•         Proje ödevleri bir eğitim yılında en az bir dersten ve en az bir konuda alınır.

 

 

 

•          Performans ödevi her yarıyıl için her dersten en az bir konuda alınır.

 

 

 

•          Seçmeli derslerden -notu olmadığı için- proje ve performans ödevi verilmez.

 

 

 

•          Proje ödevi ve performans ödevi “ Ödev Değerlendirme Formu” ve “Proje Gözleme Formu” doldurularak değerlendirilir.

 

 

 

•         Proje ve Performans Ödevlerinin her ikisinde de grup çalışması yapılsa da proje ödevi kapsamı bakımından grup çalışmasına daha yatkındır.

 

 

 

•          Proje ve performans ödevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.

 

 

 

•         Geçerli özrü olmadan proje ve performans ödevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.

 

 

 

•         Proje ve Performans ödevlerinden alınan notların aritmetik ortalaması o derse ait proje veya performans notu olarak diğer notlarla ortalamaya alınır.

 

 

 

•          Proje ve Performans ödevlerinin süresi ödevin içeriğine göre değişiklik gösterebilir.

 

 

 

•          Proje ödevinde öğretmenden rehberlik alınabilir.

 

 

 

•          Proje ödevinin konusunu öğretmen vereceği gibi öğrenci de öğretmenin onayıyla kendi belirlediği konuyu araştırabilir.

 

 

 

•          Ödevler öğrencileri özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun bir yerinde sergilenir.

 

 

 

•         Proje ödevleri öğrencilerin sevdiği dersten veya derslerden ve sevdiği ve ilgisini çeken konulardan olacağı için öğrencilerin ilgilendiği alan veya alanlarda kendini geliştirmelerine olanak tanır.

 

 

 

•          Proje ve Performans ödevleriyle “Yıllık Ödev” dönemi bitmiştir. Onun yerine öğrencilerin özgün ürünler ortaya koymalarına fırsat tanıyan, grup çalışmasına daha elverişli, kişisel gelişimi ve bireysel yetenekleri dikkate alan “Proje ve Performans Ödevi” dönemi başlamıştır.

 

 

 

•          Proje ve Performans Ödevleri en geç on gün içinde öğrenciye duyurulur.

 

 

 

PROJE  VE PERFORMANS ÖDEVLERİNDE

 

KARŞILAŞILAN TEMEL PROBLEMLER

 

VE ÇÖZÜM YOLLARININ TARTIŞILMASI

 

 

 

Ödevlerin seviyeye uygun olmayışı,

 

 Her ödev için aynı sürenin verilmesi,

 

 Ödevlerin internetten olduğu gibi alınıp bir kez bile okumadan çıktısının alınarak öğretmene teslim edilmesi,

 

 Bütün derslere ait performans ödevlerinin aynı zaman diliminde öğrencilere verilmesi. (öğretmenler arası etkileşim)

 

Proje ödevi ile Performans Ödevinin birbirine karıştırılması,

 

 Öğrencileri proje ödevi almaları yönünde teşvik eden sınıf rehber öğretmenlerine dersin öğretmenleri tarafından yan gözle bakılmasıJ

 

 Ödevini getirmeyen öğrencilerin takibinde yaşanan problemler,

 

 Üretken olmasını beklediğimiz öğrenciler kadar ödev konusu üretmekte üretken olamama,

 

 Ödevin faydalarına inanmama,

 

 Değerlendirmenin çok vakit alması (örnek değerlendirme)

 

 Diğer problemler.

 

Ölçme Araçlarının Geliştirilmesinde Sorunlar, Öneriler

 

Ölçme araçları öğretmen tarafından tek başına mı geliştirilecek?

 

Öğretmen, başkaları tarafından geliştirilen (!) ölçme araçlarını mı kullanacak?

 

Okul, il veya ilçe düzeylerinde zümre öğretmenlerinin birlikte geliştirdikleri ölçme araçlarının kullanılması gerekir

 

Ölçme Araçlarının Puanlanmasında Sorunlar, Öneriler

 

 

 

Mevcut ölçme araçlarında, tüm ölçüt davranışların eşit ağırlıklı olduğu kabul edilmektedir.

 

Bir performansın ortaya konmasında alt ölçüt davranışların eşit ağırlıkta olması mümkün değildir.

 

Görgül çalışmayla (regresyon, vb.), performansın alt ölçütlerinin ağırlıklarının belirlenmesi ve puanlamanın      bu ağırlıklar dikkate alınarak yapılması gerekir.

 

Ölçme değerlendirmenin eksik kalan yanları, öneriler

 

Öğrencinin öğretmeni değerlendirmesi

 

Velinin öğrenciyi değerlendirmesi

 

Velinin öğretmeni değerlendirmesi

 

Bu konuda gerekli eğitim çalışmalarının yapılması, ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, mevcut ölçme değerlendirme araçlarından yararlanılması gerekir

 

 

 

 

 

 

 

4.Devamsızlık;

 

 

 

Birinci sınıf özellikle devam isteyen bir sınıftır. Bu anlamda velilerin öğrencinin devamını sağlama yönünden takip etmeleri gerekmektedir.Öğrencilerin çok büyük nedenler olmadığı sürece okula devamlarının sağlanması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-okul uygulamaları;

 

e-Okul Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içerir.

 

 

 

e-Okulun Kapsamı

 

* Şu anda e-Okul modülüne tüm resmi ve özel ilköğretim okulları, anaokulları ve özel eğitim okulları giriş yapmaktadır. 

 

* Şu an itibariyle öğrencinin okula kaydı, dosya bilgilerinin ve resminin sisteme işlenmesi, nakil alma ve nakil verme işlemleri, devamsızlık girişi ve devamsızlık takibi, okulun ders programının, okutulacak derslerin ve dersi okutacak öğretmenlerin bilgilerinin işlenmesi, sınav tarihleri ve gelişim raporu işlemleri e-okul sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

 

Bu sistemde öğrencilerin sınav ve projelerden aldıkları notların sisteme işlenmesi, öğrenciye karne, takdir, teşekkür gibi belgeler ilgili ekranda görülebilir.

 

* Ayrıca sistem öğrenci velilerine de açılmış olup, bir öğrenci velisinin öğrenciye ait notları, gelişim raporlarını ve devamsızlık durumunu internet üzerinden takip edilebilmektedir.

 

* Ayrıca sistemde öğrencilerin özürlü veya özürsüz olarak devam ve devamsızlıkları takip edilebilmektedir.

 

* Gelişim raporu ile ilgili ekranlar okullarımıza açılmıştır. Bundan böyle öğrencilerin gelişimi sistem üzerinden takip edilecektir.

 

* İ.Ö. Kurumları Yönetmeliği gereğince her yıl Kasım ve Nisan ayının 2’nci haftasının son iş gününde öğrencilere verilecek olan gelişim raporlarının sistemden alınılabilmektedir.

 

6. Veli bilgilendirme;

 

 

 

e-Okul Veli Bilgilendirme Servisi, resmi ve özel ilköğretim okullarında okuyan öğrencisi bulunan veliler için hazırlanmıştır Sisteme girildiğinde aşağıdaki bilgiler öğrenilebilir:

 

 

 

* Duyurular: Okul yöneticileri ya da öğretmenler tarafından size ulaştırmak istenilen duyurular yer almaktadır Bireysel bazda ya da toplu duyurular

 

* Ders Programı: Ders programı, ders başlangıç ve bitiş saatleri, derslere giren öğretmen bilgileri haftalık ders programı,

 

* Devamsızlık Bilgileri: Dönem içinde özürlü ve özürsüz devamsızlıklar

 

* Not Bilgileri: Öğrencinin okulda aldığı sınav, proje ve performans belirlemeye yönelik çalışmalarla ilgili puanlar

 

* Sınav ve Proje Bilgileri: Öğrencinin hangi dersten ne zaman sınav olacağı ve projesini teslim edeceği tarihler

 

 

 

Öğrenci TC Kimlik No:

 

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır

 

 

 

Öğrenci Okul No:

 

Okula kayıt sırasında verilen numaradır Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinmesi gerekir