Türkçe'nin Anadil olarak dünyadaki yeri

sevim er tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Türk Edebiyatı Performans Proje ve Dönem Ödevleri

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sovyetler Birliği'nde Ağustos 1991'deki başarısız darbe girişimini izleyen aylarda bu devleti oluşturan

cumhuriyetler sırayla bağımsızlıklarını elde edince gözlerimiz öncelikle Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk

Cumhuriyetleri'ne çevrildi. Çünkü artık bu ülkelerle siyasi ekonomik ve kültürel alanlarda ilişki kurarken

söz konusu olan sınırlamalar büyük ölçüde ortadan kalkmıştı. Bu nedenledir ki bazı genel pürüzler

nedeniyle doğan gecikmeler hesaba katılmazsa artık düzenli olarak Türk Cumhuriyetleri'nin Devlet

Başkanları Başbakanları ve hükümet temsilcileri biraraya geliyor ve çeşitli alanlarda işbirliği

olanakları yaratmaya çalışıyor en azından ilişkileri geliştiriyorlar. Buna ek olarak da düzenli aralıklarla

dil kongreleri düzenlenmeye başlanmış bulunmaktadır. Bu kongrelerde ana amaç öncelikle bir ortak

alfebenin en kısa zamanda oluşturulması Türkçenin bütün lehçelerini kapsayan geniş bir Türkçe

sözlüğün hazırlanması ortak bir dil oluşturulması için gerekli altyapı koşullarının incelenmesi ve

bunların oluşturulması olarak özetlenebilir. Bu yazıda Türkçenin çeşitli lehçe ve şiveleri ile bunları

"anadil" olarak konuşan Türk devletleri özerk cumhuriyetleri ve toplulukları konu edilecek ayrıca

bu lehçe ve şivelerin yaklaşık kaç kişi tarafından konuşulduğuna bu toplulukların ağırlıklı olarak

nerelerde yaşadıklarına yer verilecektir.TÜRKÇENİN LEHÇELERİ VE YAYILDIKLARI COĞRAFYABurada (biri dışında) tüm Türk topluluklarının kendi dillerini yani Türkçenin lehçelerini ve şivelerini

anadil olarak konuştukları kabulu kesinlikle yanlış olmayacaktır. İkinci dil olarak ise geçmişte veya

günümüzde de bağımlı bulundukları devletlerin resmi dilini konuşmaktadırlar. Bunlar içinden en

önemlileri Rusça Çince Farsça Bulgarca ve Ukraynaca'dır. Kuşkusuz bu dillere ayrıca Arapça

Yunanca ile 1960'dan sonra Türklerin işçi olarak yabancı ülkere göçü sonucu öğrendikleri diller olan

Almanca Hollandaca Fransızca ve İngilizce de eklenebilir. Anadolu Türkçesi: Anadolu Türkçesi

Türk dilleri içinde Oğuz dilleri grubunda yer alır. Toplam nüfusları 60 milyona yaklaşan ve Anadolu

Trakya Kuzey Kıbrıs'ta (Kıbrıs'taki Türk nüfusu yaklaşık 140 bindir) yaşayan Anadolu Türkleri

tarafından konuşulan bu dil Türk lehçeleri arasında en büyük grubu oluşturur. Ayrıca bu lehçe

şu Türk azınlıklarının da ana dilini

oluşturmaktadır:Türk Azınlıklar NüfusBulgaristan Türk azınlığı 750.000

Batı Trakya Türkleri (Yunanistan) 140.000

Makedonya Türk azınlığı 66.000

Irak Türkmenleri 300.000

Başta Almanya (1.920.000) olmak üzere

Hollanda (250.000)

Fransa (240.000)

Belçika (85.000)

ingiltere (65.000)

ve Danimarka'ya (37.000)

1960'lı yılların başından itibaren göç etmiş Türkler 2.600.000Azeri Türkçesi:Anadolu Türkçesine yakınlığı ile bilinen Azeri Türkçesi de Oğuz dil grubundadır. "Azeri Türkleri"nin toplam nüfusu yaklaşık 23 milyon kadardır ve Azerilerin ancak 65 milyon kadarı Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşarken yaklaşık 16 milyon Azeriİran İslam Cumhuriyeti'nin kuzeyinde (Güney Azerbaycan) 330 bini Gürcistan'da ve 110 bini Ermenistan'da yaşamaktadır.Özbek Türkçesi:Dilleri Karluk grubunda yer alan "Özbek Türkleri"nin büyük çoğunluğu Özbekistan Cumhuriyeti'nde (162 milyon) yaşamaktadır. Başta Tacikistan (15 milyon) olmak üzere Kazakistan Kırgızistan Türkmenistan ve Afganistan'da yaklaşık 3 milyon Özbek bulunmaktadır.Kazak TürKçesi:Kazakça Türk dillerinin Kıpçak grubunda yer alır."Kazak Türkleri"nin büyük bölümü Kazakistan'da yaşarken komşu cumhuriyetlerde de (özellikle Türkmenisten Moğolistan)Kazak azınlıklara rastlanır ve toplam nüfusları 9 milyonu aşar. Kırgız Türkçesi: Kırgız dili Kırgız-Kıpçak grubunda yer alır ve bu dili konuşan Kıgızların sayısı diğer komşu cumhuriyetlerde yaşayanlarla birlikte 4 milyonu bulur.Türkmence:Türkmenistan Cumhuriyeti'nde bugün 3 milyon diğer bölgelerde de (İran Irak Afganistan) yine yaklaşık 3 milyon Türkmen yaşamaktadır. Dilleri Oğuz grubunda yer alır ve Anadolu Türkçesine çok yakın nitelikler taşır.Tatarca:"Tatar Türkleri"nin 2 milyonu Rusya Devleti'nin içinde (Moskova'nın yaklaşık 750 km güneydoğusunda) Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde (Kazan Tatarları) yaşarken 11 milyon Tatar yine Rusya içindeki

Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti'nde 350 bini Kazakistan'da ve 300 bini ise Kırım Yarımadası'nda (Kırım Tatarları) yerleşmiştir. Dilleri Kıpçak grubundandır.Başkurt Türkçesi:Günümüzde Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti'nde (Moskava'nın yaklaşık 1.250 km Güneydoğusu'nda 1milyon diğer bölgelerde ise 16 milyon Başkurt Türkü yaşamaktadır. Dilleri Kıpçak grubunda yer alır.Karakalpak Türkçesi:Dilleri Kıpçak grubunda yer alan Karakalpak TürkleriÖzbekistan'da (Aral Gölü'nün güneyinde) Karakalpak Özerk Cmmhuriyeti'inde yaşarlar; nüfusları 500 bin civarındadır.Çuvaş Türkçesi:Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti'nde (Moskova'nın yaklaşık 600 km güneydoğusunda Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında) 950 bin civarında Çuvaş Türkü yaşamaktadır.Sors Türkçesi:Kültür ve dil yönüyle Hakas ve "Altay Türkleri"ne çok yakın olan Sors Türkleri Rusya'nın Kemerowo bölgesinde (Alma-Ata'nın yaklaşık 1.750 km kuzeydoğusunda) yaşarlar; sayıları 17.000 dolayındadır.Altay Türkçesi:Altay (Oyrat) dili Kırgız-Kıpçak grubunda yer alır. Bu dili konuşan 60 bin Altay Türkü Altay Özerk Cumhuriyeti'nde (Rusya Cumhuriyeti'nde Kemerowo'nın güneyinde Moğolistan sınırında) yaşarken 70 bini ise diğer bölgelere yerleşmiştir.Uygur Türkçesi:Türklerin ilk yazılı eserlerinde kullanılan UygurcaKarluk dil grubunda yer alır. Bu lehçeyi konuşan yaklaşık 16 milyon Uygur Türkü (bazı kaynaklara göre 20-23 milyon) günümüzde Batı Çin'de

(Doğu Türkistan'da) çok azı ise Rusya'da yaşamaktadır.Gagavuz (Gökoğuz) Türkçesi:Dilleri Oğuz dil grubunda yer alan dolayısıyla Anadolu Türkçesine çok yakın olan Gagavuz Türkleri Moldavya'nın güneyinde 1991 yılında kurulan Gagavuz Özerk Cumhuriyeti'nde yaşamaktadırlar;

nüfusları yaklaşık 160 bindir. Ayrıca Balkanlar'da ve Rusya'nın çeşitli bölgelerinde dağılmış küçük topluluklara da rastlanır. Stavropol Türkçesi: Türkmence ve Nogay diline çok yakın olan bu dil bölgeye göç etmiş Türkmenler tarafından konuşulmaktadır.Kumuk Türkçesi:Kumuk Türkçesi Kıpçak grubundan olmakla birlikte Anadolu Azeri ve Karaçay dillerine yakınlık da gösterir. Toplam nüfusları 300 bin kadar olan "Kumuk Türkleri"nin yaklaşık 250 bini Dağıstan

bölgesinde (Kuzeydoğu Kafkasya'da) yaşamaktadır.Karaçay Türkçesi:Karaçay dili Kıpçak grubundan olup Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti'nde (Gürcistan'ın 200 km kuzeyinde) yaşamakta olan yaklaşık 160 bin Karaçaylı tarafından konuşulmaktadır. Balkar (Malkar) Türkçesi: Dilleri hemen hemen Karaçay Türkçesi ile aynı olan Balkar Türkleri Gürcistan'nın kuzeyinde bu ülkeye komşu olan Balkar Özerk Cumhuriyeti'nde yaşamaktadır;

sayıları 85 bin civarındadır.Karaim Türkçesi:Kıpçak dil grubuna ait Karaim dili bugün çok az Karaim Türkü tarafından konuşulmaktadır. Bunlar Ukrayna'nın batısı Litvanya ve Polanya'da yaşamaktadır.Hakas Türkçesi:Hakas Türkçesi Kırgız dil grubuna çok yakın olupHakas Özerk Cumhuriyeti'nde yaşayan yaklaşık 80 bin Hakas Türkü tarafından konuşulmaktadır.Nogay Türkçesi:Nogay Türkleri Stavropol ve Dağıstan BölgesiÇeçen-İnguş Cumhuriyeti ve de Karaçay-Çerkes bölgesinde dağınık olarak yaşamaktadırlar. Dilleri Kıpçak grubunda yer alan "Nogaylar"ın sayısı 75 bin dolayındadır.Tuva Türkçesi:Yaklaşık sayıları 220 bin tahmin edilen "Tuva Türkleri"nin 200 bini Tannu-Tuva Halk Cumhuriyeti'nde (Moğolistan'nın kuzey sınırına komşu bölgede) yaşamaktadır.Yakut (Saka) Türkçesi:Moğolcanın etkisi ile hayli değişikliğe uğrayan Yakut dili tahmini sayıları 400 bin olan ve büyük çoğunluğu Yakut Özerk Cumhuriyeti'nde (Çin sınırına 1.250 km uzaklıktaki Doğu Sibirya'da) yaşayan Yakut Türkü tarafından konuşulmaktadır.Kaskay Türkçesi:Anadolu ve Azeri Türkçesine çok yakın bir Türkçe ile konuşan Kaskay Türkleri Hasme Türkleri ile birlikte Iran'ın güneyinde yaşarlar; sayıları 700 bin dolayındadır.Ahıska (Mesketi Meşet) Türkçesi:Dilleri Oğuz grubunda yer alan Ahıska Türkleri günümüzde dağınık olarak Özbekistan KırgızistanAzerbaycan ve Türkiye'de yaşamaktadırlar. Sayıları 200 bin civarındadır.SONUÇVI. Yüzyılın ikinci yarısından sonra kuzeye güneye ve önemli ölçüde de batı yönüne göçe başlayan Türk kavimleri XV. Yüzyılın ortalarında bugünkü Bulgaristan sınırına ulaştılar. 1960'lı yılların başında Orta

Avrupa'ya yönelen işçi göçünü bu göçün devamı olarak nitelendiren bazı yazarlar da görüyoruz. Bu göçler sırasında sahip olunan özgün kültür etkilenişim içinde bulunan diğer kültürlerle zenginleşmiş

ancak anadil olarak konuşulan Türkçe korunmuş ve böylelikle dil çok geniş kıta parçalarına yayılmıştır. Birleşmiş Milletler'in 1990 yılına ait istatistiklerine göre Türkçe 165 milyon dolayında kişi tarafından anadil olarak konuşulmaktaydı. Böylelikle dilimiz Çince Hintçe ingilizce ve ispanyolcanın arkasından en büyük (yaygın) dil karakterine sahiptir. Nüfus artışının ortalama % 15 olduğu varsayılırsa bu sayının artık 180 milyona yaklaşması gerekir. Çincenin Çin ve Tayvan dışında Güneydoğu Asya ülkelerindeki Çin azınlık tarafından konuşulduğu Hintçenin yalnızca Hint Yarımadası'nda yayıldığı düşünülürse Türkçe ispanyolca ve ingilizce gibi dünyada geniş coğrafyaya yayılmış diller arasında yer alır. Bunlardan ingilizce Büyük Britanya dışında Kuzey Amerika kıtasında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde (ingiliz kökenliler tarafından) ve Avustralya'da anadil olarak konuşulmaktadır. ispanyolca ispanya dışında Orta (ABD'nin güneyi dahil) ve Güney Amerika'da (Brezilya dışında) yayılmıştır. Türkçenin ise Rusya Federasyonu'nun Pasifik kıyılarından başlayıp Orta Asya Kafkasya Anadolu ve Trakya'yı aşıp Orta ve Batı Avrupa'daki Türklerle ayrıca az sayıda da olsa Kuzey Amerika'ya göç etmiş Türkler tarafından anadil olarak konuşulmakta olduğunu böylelikle Afrika kıtası ve Güney Asya dışında (değişik yoğunluklarda) tüm Kuzey Yarımküre'ye yayıldığını görüyoruz.