Sanat Tarihi dersi 2. dönem zümresi

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Zümre Toplantı Tutanakları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

20010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ŞANLIURFA KIZ LİSESİ SANAT TARİHİ DERSİ 2.YARI YIL ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Dersin adı: Sanat Tarihi

Toplantı yeri: Şanlıurfa Kız Lisesi

Toplantı tarihi: 02/03/2010 Saat:13:00

Zümre başkanı: Nuri TUFAN 

Zümre öğretmenleri: Tahsin BALTALI

GÜNDEM MADDELERİ:

 

1.Açılış ve yoklama.

2.Türk Eğitiminin Temel Amaçlarının okunması.

3.Eğitim öğretim döneminde Sanat Tarih dersleri müfredatının incelenmesi.

4.2009-2010 Eğitim-Öğretim yılının 1.döneminin genel olarak değerlendirilmesi.

5.Atatürkçülük ile ilgili konuların derslerde işlenişi.

6.Kaynak araç ve gereçlerin belirlenip uygulanması.

7.Öğretim yöntem ve teknikleri.

8.Yıllık, günlük plan ve ödevlerin değerlendirilmesinin yapılması.

9.Eğitim ve öğretimde verimlilik ve başarının arttırılması için yapılması gerekenler.

10.Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1.2005–2009 Eğitim –Öğretim yılı 2.yarıyıl Sanat Tarihi Zümre öğretmenler toplantısı 02.03.2010 Cuma saat 13.00da Şanlıurfa Kız Lisesi öğretmenler odasında yapıldı. Kız Lisesi Sanat Tarihi öğretmeni Tahsin BALTALI ve Kız Lisesi müdürü Nuri TUFAN toplantıda hazır bulundu.

 

2. Türk Milli Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri Sanat Tarihi öğretmeni Tahsin BALTALI tarafından okundu. Bizler bu ilkeler ve amaçlar doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu doğrultuda;

1) Atatürk ilke ve inkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini, milletini, vatanını seven daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2) Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan ,yapıcı,yaratıcı,verimli kişiler yetiştirmek.

3)İlgi ve yeteneklerini geliştirecek bilgi ve becerileri vererek birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlama ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak öte yandan milli bütünlük içinde iktisat ve sosyal ,kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı,yaratıcı,seçkin bir ortağı yapmak temel ilkemiz olacaktır.

 

3. Sanat Tarihi öğretmeni Tahsin BALTALI, “Sanat Tarihi Dersi müfredatının incelenerek sanat tarihi eğitimi ve öğretimine uygun, sağlıklı bir müfredat olduğunu” belirtti. 

 

4.Bir önceki yarı yılın değerlendirilmesi yapıldı. Sanat Tarihi öğretmeni Tahsin BALTALI söz alarak istatistik sonuçlara bakılarak Sanat Tarihi derslerinde başarının istenilen düzeyde olduğu belirtti.

 

5.2014, 2212, 2457 sayılı tebliğler dergisindeki Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili konular yıllık konularak dağıtılmasına, önemli gün ve haftalarda ise dersin 10-15 dakikalık bir bölümünün önemli konularla ilgili konuşmalara ayrılmasına karar verildi.

 

6. Sanat Tarihi öğretmeni Tahsin BALTALI, bu konuda söz alarak, “Sanat Tarihi dersinin görsel yönü ağır basan bir ders olduğunu ve bu yüzden de dersin işlenişinde, öğrencilerin derse olan ilgisini arttırabilmek için mümkün olduğu kadar resim, slayt, fotoğraf ve cd gibi materyallerin kullanılması gerektiğini Ülkemizdeki ve dünyadaki medeniyetleri daha iyi kavratmak amacıyla,slayt, tarih atlası, resim ve Sanat Tarihi dersi ile ilgili kaynak kitaplardan yararlanılması” gerektiğini söyledi.

 

7. Ders işlenişindeyani konu işlenirken aşağıdaki sıralamaya göre hareket edilmesine karar verildi:

a) Konu

b) Çalışma alanı

c) Amaç ve davranışlar

d) Araç gereçler

e) Ders öncesi hazırlıklar

f) Öğrenciyi hazırlama

g) Öğrenciyi güdüleme

h) Çalışmanın yapılması

i) Çalışmaların bitirilmesi ve sınama durumu.

Yöntem ve teknikte ise;

a) Soru – cevap

b) Gösterim

c) Anlatım 

d) Drama.

 

Bu tekniklerin uygulamasında; Öğrenci kopya ve yapmacılıktan uzak tutulacaktır. Dersler mümkün olduğunca görsel öğelerle işlenilmeli. Derslere mutlaka hazırlıklı ve planlı şekilde girilmesine, derslere zamanında girilip çıkılmasına, konuların işlenmesinde öğrenci aktif kabul edilerek araştırma ve görüşlerinin sınıfta tartışılmasına öğrenciden de bu davranışın istenmesine, öğrenciyi gereğinde konu ile ilgili hiçbir şey bilmiyor gibikabullenip konuyu en basitten alarak öğrencinin ilgisinin artırılmasına, öğrenciye mümkün olduğunca ismi ile hitap edilmesine ve bu yolla öğrencide özgüven duygusunun geliştirilmesine, zayıf fakat gelişmeye elverişli öğrencilerin belirlenip bunlara yardımcı olunmasına, öğrencilerin hepsinden aynı başarının beklenemeyeceği gerçeğinden hareketle, zayıf öğrencilere anlayışla ve sabırla ve tatlı sert bir disiplin anlayışı ile yaklaşılmasına konusunda görüş birliğine varıldı.

 

8.Eğitimde verimliliğin arttırılması için, yıllık ve günlük planların düzenli olarak yapılmasında fayda olduğuna karar verildi. Ödevlerin değerlendirilmesinin ise şöyle yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Yıllık Planların değerlendirilmesinin ise şöyle yapılması kararlaştırıldı.

 

 

DEĞERLENDİRME :

10 p

Ödev konusunun planlanması

 

40 p

Konuya uygunluk ve kapsam 

 

10 p

Tertip ve düzen

 

10 p

İmla kurallarına uyma

 

10 p

Zamanında teslim

20 p

Kaynak, araç-gereç, kullanımı araştırma yeteneği

9.Eğitimde verimliliğin arttırılması için yapılması gerekenler;öğrencinin derse olan ilgisini arttırmak için görsel materyallerle(slayt, resim,fotoğraf v.b.)önem verilmeli.Öğrencilerin seviyesine uygun ders anlatılmalı.Bu konuda söz alan Kız lisesi Sanat Tarihi öğretmeni Tahsin BALTALI öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerinin önemini vurgulayarak, hazırlıklı derse gelen konuları daha iyi kavrayacağını ve derse sürekli katılan öğrencilerin ödüllendirilmesinin başarıyı daha da arttıracağını, ayrıca Türk dilinin özelliğini ve güzelliğini yitirmeden yazılıp konuşulmasına ve hataların anında düzeltilmesi için özen gösterilmesini istedi. Bu konuda sık sık edebiyat öğretmenleri ile işbirliği yapılması gerekli olduğunu,öğrencilere bu hatalarını düzeltmek için sürekli kitap okumalarını sağlanması gerektiğini belirtti.

 

10.Kız Lisesi okul müdürü Nuri TUFAN 2009-2010 Eğitim–Öğretim 2.döneminin ülkemiz okulumuz ve öğrencilerimiz açısından başarılı bir dönem olmasını dileyerek toplantıyı bitirdi.

02/03/2010 Tahsin BALTALI Nuri TUFAN

Kız Lisesi Sanat Tarihi Öğretmeni Kız Lisesi Müdürü