Sanat Tarihi Dersi Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Zümre Toplantı Tutanakları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sanat Tarihi Dersi Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı

2009-2010 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI SANAT TARİHİ 1 DERSİ 

1.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

TOPLANTI NO : 1

TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası 

TOPLANTI TARİHİ : 25.09.2009

TOPLANTI SAATİ : 12.00

TOPLANTIYA KATILANLAR: Okul Müdürü SELAHATTİN TEMEL , Ders Öğretmeni İNCİ YILMAZ ŞİMŞEK

DAYANAK: 31.07.2009 tarih / 27305 sayılı Resmi Gazete “Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği; Madde: 36-(3)-a,b,c,ç,d,e,f,g,ğ,h,ı,i,j göre hazırlanmıştır.

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1.Açılış ve yoklama.

2.2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı zümre başkanının seçilmesi. (31.07.2009 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-1”)

3.1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununun okunup incelenmesi, okulun ve dersin genel ve özel amaçları ile öğrencilere kazandırılacak davranışların incelenmesi.

4.Sanat Tarihi dersi müfredatının incelenmesi.

5.Bir önceki öğretim yılında alınan zümre kararlarının ve ders başarısının değerlendirilmesi.

6.Atatürk İlke ve İnkılâpları ve Atatürkçülük ile ilgili hususların Resim Dersine yansıtılması(TD: 18.01.1982 / 2104).

7.Derslerin işlenişi konusunda izlenecek yöntem ve teknikler

8.Ders araç-gereçlerinin, okul ve çevredeki, kaynak, araç-gereç ve materyalin belirlenip uygulanması

9.Ünitelendirilmiş Yıllık Planların ve Ders Planlarının hazırlanma esaslarının belirlenmesi 

10.Ödev konularının tespiti ve değerlendirmedeki esaslar.

11.Ölçme ve değerlendirme esaslarının görüşülmesi.

12.Diğer öğretmenlerle işbirliği esaslarının görüşülmesi.

13.Türk Dilinin doğru kullanılması için yapılması gereken çalışmalar , yöntem ve teknikler.

14.Bölgenin eğitim durumlarına göre bölge özellikleri dikkate alınarak öğrencilerin başarılı olması konusunda alınması gereken önlemler, Başarısız ve isteksiz öğrenciler için alınacak önlemlerin belirlenmesi.

15.Sosyal etkinlik çalışmaları, Rehberlik Servisi ve veliler ile yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi 

16.Dilek ve temenniler , kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

1.Sanat Tarihi Zümre öğretmenler toplantısı 25.09.2009 tarihinde saat 13.30’da öğretmenler odasında başladı. Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantıda Okul Müdürü Selahattin TEMEL ve Ders Öğretmeni İnci YILMAZ ŞİMŞEK hazır bulundu.

2.2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında Resim zümre başkanlığına İnci YILMAZ ŞİMŞEK uygun görülmüştür. 

3.Türk Milli Eğitiminin, okulun ve dersin genel ve özel amaçları ile öğrencilere kazandırılacak davranışlar maddesi bağlamında;

a) Türk Milli Eğitiminin amaçları;

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2. 3. ve 28. maddelerinde yer alan amaç ve ilkelerin zümrece bir kez daha okunarak kanunla verilen sorumluluklara yer verilecektir.

I - Genel Amaçlar:

Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı; Türk milletinin bütün fertlerini,

•(Değişik:16/6/1983 – 2842/1 md.) Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini, seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

•Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

•İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; 

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

II - Özel amaçlar: 

Madde 3- Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

III – Amaç ve görevler:

Madde 28- Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

•Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,

•Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgili, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplumun ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

b) Okulun amaçları;

Okulun tabi olduğu yönetmelikle Lise Yönetmeliğinin 2. Maddesinde yer alan amaçlar ele alınacaktır.

Madde2- Liseler eğitim ve öğretim işlerinde öğrencisinin;

•Türkiye Cumhuriyetinin milli, ahlaki benimsemiş ve olumlu bilim anlayışını kazanmış çalışkan, yararlı bir yurttaşı olarak yetişmesini;

•Müfredatı programlarla saptanan ve yüksek öğrenimi izlemek için gerekli bulunan bilgi ve kültür düzeyine erişmesini;

•Bilgilerini uygulama alanında kullanma yollarını öğrenmesini ve ilerde meslek seçmesini kolaylaştıracak surette yeteneklerinin geliştirilmesini;

•İyi alışkanlıklar, maharetler kazanmasını, ruhça ve bedence sağlam olmasını amaç sayar.

c) Dersin amaçları;

Sanat Tarihi dersinin amaçları ve ilkeleri Ders öğretmeni İnci YILMAZ ŞİMŞEK tarafından okundu. İnci YILMAZ ŞİMŞEK söz alarak; “Sanat toplumun aynasıdır. Bir milletin tarihi kültürel değerlerinin günümüze ulaşmasında sanatın büyük bir rolü vardır. Türk kültürü ve Anadolu medeniyeti çok köklü bir geçmişe sahiptir. Sahip olduğumuz tarihsel, toplumsal ve kültürel değerleri gelecekteki kuşaklara aktarılabilmek kuşkusuz ki eğitimin önemli görevleri arasındadır. Bu nedenle Sanat eğitimine daha fazla önem gösterilmelidir. Amacımız duyan düşünen, doğayı, ülkesini ve insanları seven, kendisini yalnız bugün için değil yarın içinde hazırlayan çevresine ve topluma karşı sorumluluk duyan bireyler yetiştirmektir. Bunları başarabilmek için de çağımızda sanat eğitimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Sanat Tarihi öğretmeni olarak da görevimiz gençlerimizi sanata daha duyarlı yetişmelerine yardımcı olmaktır.” dedi

4.Ders öğretmeni İnci YILMAZ ŞİMŞEK “Sanat Tarihi Dersi müfredatının incelenerek sanat tarihi eğitimi ve öğretimine uygun, sağlıklı bir müfredat olduğunu” belirtti. 2008- 2009 Eğitim-Öğretim yılı yıllık planları hazırlanırken Sanat Tarihi dersi öğretim programında yer alan konuları seçerken, öğrenci seviyelerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getirdi.

5.Bir önceki yıl yapılan zümre toplantılarının tutanakları okundu ve değerlendirildi; Zümre toplantılarında alınan kararlara göre uygulamaların yapılmış olduğu tespit edildi. Şubeler arasındaki başarı oranının fazla fark etmediği görüldü, 2007, 2008, 2009 yıllarında genel olarak yükselen bir ivme olduğu görüldü. Yeni öğretim yılında ulaşılması öngörülen hedeflere, okul ve çevrenin imkânları da dikkate alınarak ulaşılması gerektiği tespitinde bulunuldu.

6.Ders öğretmeni İnci YILMAZ ŞİMŞEK, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürkçülük Öğretim Esasları Yönergesine (TD:18.01.1982–2104) göre ele alınması ve Sanat Tarihi Dersine uygulanması bir kez daha okunup incelendi. 2014, 2212, 2457 sayılı tebliğler dergisindeki Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili konuların yıllık planlara dağıtılmasına, önemli gün ve haftalarda ise dersin 10–15 dakikalık bir bölümünün önemli konularla ilgili konuşmalara ayrılması ayrıca öğrencilerin de duygu ve düşüncelerini belirtmesine dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

7.Ders öğretmeni İnci YILMAZ ŞİMŞEK ders işlenişinde yani konu işlenirken aşağıdaki sıralamaya göre:

a) Konu

b) Çalışma alanı

c) Amaç ve davranışlar

d) Araç gereçler

e) Ders öncesi hazırlıklar

f) Öğrenciyi hazırlama

g) Öğrenciyi güdüleme

h) Çalışmanın yapılması

i) Çalışmaların bitirilmesi ve sınama durumu.

Yöntem ve teknikte ise;

a) Soru – cevap

b) Gösterim

c) Anlatım

d) Drama gibi tekniklerinin uygulanmasına karar verildi.

Bu tekniklerin uygulamasında; Öğrenci kopya ve yapmacılıktan uzak tutulacaktır. Öğrencilerin doğru veya yanlış olsun söyledikleri her zaman dikkate alınmalıdır. Dersler mümkün olduğunca görsel öğelerle işlenilmeli. Görselliğin hazırlanması için video, resim, slayt vs. gibi çalışmaların önceden yapılması gerekir. Bu tür de hazırlıklarda öğrencilerin katılımının sağlanması konuların öğrenilmesini kolaylaştıracaktır. Öğrencilere yaklaşımlarda hiçbir zaman kırıcı olunmamalı öğrencileri dersten ve öğrenmeden kaçırtacak tutum ve davranışlardan uzak durulmalıdır.

8.Ders öğretmeni İnci YILMAZ ŞİMŞEK bu konuda söz alarak, “Derslerin işlenişinde, mümkün olduğu kadar resim, slayt, fotoğraf ve cd. gibi materyallerin kullanılması gerektiğini” belirtti. 

 

9.Atatürk Lisesi Müdürü Selahattin TEMEL 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı yıllık planları hazırlanırken Sanat Tarihi dersi öğretim programları incelenerek, hazırlanması gerektiği, ancak bunu yaparken öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiğini ve günlük ders planlarının da itina ile düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

10.Atatürk Lisesi Müdürü Selahattin TEMEL ödev konularının 2300 s.T.D. esaslarına bağlı olarak tespit edilip, Kasım ayı içerisinde duyurulmasına ve Nisan ayının ikinci haftasında toplanmasını dile getirdi. Ödev konuları olarak şu konulara yer verilebileceği belirtildi.

Ödev konuları ve değerlendirme esasları şu şekilde tespit edilmiştir: 

SANAT TARİHİ

•Göktürk Sanat anlayışı ve eserleri

•Minyatür Sanatının genel gelişimi ve sanatçıları

•Mimar Sinan’ın hayatı ve eserleri

•Realizm Akımının genel özellikleri ve sanatçıları

•Leonardo Da Vinci’nin Yaşamı ve Sanat eserleri

•Rönesans dönemi resim sanatçılarının yaşamları

•Orta Asya Sanatının genel gelişimi

•Mısır piramitlerinin tarihçesi 

•Sanat Tarihi Şeridi Hazırlama

Yıllık Planların değerlendirilmesinin ise şöyle yapılması kararlaştırıldı.

DEĞERLENDİRME :

10 pÖdev konusunun planlanması

30 pKonuya uygunluk ve kapsam 

10 pGörsellik

10 pTertip ve düzen

10 pİmla kurallarına uyma

10 pZamanında teslim

20 pKaynak, araç-gereç, kullanımı araştırma yeteneği

100 puanToplam

 

11.Ders öğretmeni İnci YILMAZ ŞİMŞEK, Ölçme ve değerlendirme yapılırken özellikle derse katılan öğrencilerin ödüllendirilmesi gerektirdiğini ve bu davranışın diğer öğrencileri de heveslendirici bir ortam oluşmasının sağlanması gerektiğini belirtti. 

12.Atatürk ilke ve inkılapları, Milli mücadele, Atatürk’ün kişisel özellikleri, 29 Ekim Cumhuriyet ve 23 Nisan Bayramları konusunda Tarih öğretmenleri ile;Türk dilini etkili ve doğru kullanılması hususunda Edebiyat öğretmenleri ile; sanatın önemli bir kolu olan resim sanatı ile ilgili noktalarda, Resim öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır ve bunlar, yıllık planlarda gösterilecektir.

13.Ders öğretmeni İnci YILMAZ ŞİMŞEK, “ yapılacak bütün faaliyet ve çalışmalarda ulusal birlik ve bütünlüğün temel öğesi olan Türk dilinin özelliğini ve güzelliğini yitirmeden yazılıp konuşulmasına ve hataların anında düzeltilmesi için özen gösterilmesini istedi. Bu konuda sık sık edebiyat öğretmenleri ile işbirliği yapılması gerekli olduğunu,öğrencilere bu hatalarını düzeltmek için sürekli kitap okumaları gerektiği tavsiye edilmelidir.”dedi.

14.Ders öğretmeni İnci YILMAZ ŞİMŞEK; Bölgemizin sanat eğitimi yönünden yeterli zenginliğe sahip olmadığını (müzeler, galeriler, kütüphanede yeteri kadar kaynak bulunamayışı vs.) dile getirdi. İlçe çapında düzenlenen resimsergisi, heykel sergisi, sanat sempozyumu vb. sanatsal sergilere öğrencilerin katılımının sağlanması öğrencinin sanatsal gelişimi açısından olumlu olacaktır. Sanat eğitiminde algılamanın yani algı alanların ne kadar zengin olursa öğrencinin anlama yönüne de o denli etkili olacağını, Röprodüksiyonların, sanat eğitimi ile ilgili kaynak yayınların, video, slayt, CD, VCD… temin edilerek il düzeyinde tüm öğrencilerin kullanımına sunulması gerektiği dile getirildi. İlçemizdeki, bütün okullarında böyle olanakların sağlanması durumunda gelişen dünyaya kolayca ayak uydurabilen öğrencilerin sanat eğitiminin amaçlarına da daha iyi ulaşılacağını dile getirdi.

15.Sorunlu öğrencilerin sorunlarını çözümlemek için rehberlik servisi ve öğrenci velileri ile işbirliğine gidilecek, veli toplantılarında karşılaşılan sorunlar hakkında genel açıklamalar yapıldıktan sonra özellikle sorunlu öğrencilerin velileri ile birebir görüşmeler yapılacaktır.

16.Zümre başkanı İnci YILMAZ ŞİMŞEK ve Okul Müdürü Selahattin TEMEL 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılının başarılı geçmesi dilek ve temennileri ile toplantıya son verilmiştir.

25.09.2008

İnci YILMAZ ŞİMŞEK Selahattin TEMEL

Resim Zümre Başkanı Okul Müdürü