Medya Okuyazarlığı 2. Dönem Zümresi

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Zümre Toplantı Tutanakları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

2011-2012  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AYYILDIZ  İLKÖĞRETİM OKULU  2. DÖNEM  MEDYA OKURYAZARLIĞI  (SEÇMELİ) ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Sıra:1

Dersin Adı: Medya Okuryazarlığı

Toplantı Yeri: Öğetmenler Odası

Toplantı Tarihi: 14.02.2012

Toplantı Saati: 10.00

Toplantıya başkanlık eden idareci: Müdür Yardımcısı Çiğdem Nazar

 

Toplantı, Müdür Yardımcısı Çiğdem Nazar’ın  başkanlığında Sosyal Bilgiler öğretmeni Aygün Bıyıksız’ın  beraberliğinde 14.02.2012 tarihinde yapıldı. 

 

GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış.

2.1739 sayılı Türk Milli Eğitim kanununun temel amaçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi. Türk Milli Eğitiminin genel amaçları

3.Medya Okuryazarlığı dersi öğretim programı ve kılavuzunun incelenmesi

4.Medya Okur Yazarlığı dersinin I.dönem açısından değerlendirilmesi

5.Ders işleme yöntem ve tekniklerinin tekrardan gözden geçirilmesi

6.2488 STD de yer alan Atatürkçülük konularının Yıllık planlara uygun olarak işlenmesi Atatürk ilke ve inkılâplarından, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 24.04.1997 tarih 95 sayılı kararı ile yeniden düzenlenen konuların yıllık plana göre dağılımı

7.Dersin planlanması ile ilgili hususlar

8.II. Dönem performans ve proje ödevleri ile ilgili görüşlerin sunulması ve kararlar

9.2538 Sayılı Tebliğler Dergisinin derslerde işlenmesi.

10.Dilek ve temenniler

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1-Ayyıldız İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aygün Bıyıksız ve Okul Müdür Yardımcısı Çiğdem Nazar başkanlığında, 14.02.2012  tarihinde toplantı yapıldı ve gündeme geçildi 

2-1739 sayılı Türk Milli Eğitim kanununun temel amaçlarının ve Medya Okuryazarlığı dersi öğretim programı ve kılavuzu incelendi. Derslerin bu amaçlar ve ilkeler doğrultusunda işlenmesine karar verildi. Bu program ve kılavuza göre;

3-Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı oluşturmacı (inşacı) yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu yaklaşıma göre öğrenciler, uzak ya da yakın geçmişte, çevresinde gözlediği ve bilgiye dönüştürdüğü veriler veya eğitim kurumunda edindiği bilgilerle bu derste elde edeceği verileri ve edineceği bilgileri birbiri ile ilişkilendirecek, böylelikle öğretmenin de rehberliğinde kendisi yepyeni bazı beceri ve değerlere ulaşacaktır. Programda, genel amaç ve kazanımların yanı sıra bazı temel beceri ve değerlerin verilmesi, öğrencilerin kazanımlar yoluyla bu beceri ve değerleri elde etmeleri amaçlanmıştır.

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

1.Medyayı farklı açılardan okuyarak yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin problemlerini bilen, medyada gördüklerini aklın süzgecinden geçirecek bilinç kazanır.

2.Televizyon, video, sinema, reklâmlar, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki mesajlara ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde eder.

3.Yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanır.

4.Mesajların oluşturulmasına ve analizine dönük olarak cevap bulmaktan-soru sorma sürecine doğru bir değişimi gündeme getirir.

5.Bilinçli bir medya okuryazarı olur.

6.Toplumsal yaşama daha aktif ve yapıcı şekilde katılır.

7.Kamu ve özel yayıncılığın daha olumlu noktalara taşınması noktasında duyarlılık oluşturulmasına katkı sağlar.

 4 -I.Dönem açısından yapılan değerlendirmede genel olarak öğrenciler,ilk defa bu dersi almalarına rağmen derse karşı oldukça olumlu bir yaklaşımda bulundular. Özellikle öğrenciler, yapmış oldukları haftalık haber programları analizi çalışmaları sayesinde güncel meselelere karşı daha duyarlı olup,gelişmeleri yakından takip etme fırsatı bulmuşlardır.

5- Medya Okuryazarlığı dersinin işlenişinde okuma, anlama, anlatım, örnekleme, soru-cevap, tartışma, açıklama, araştırma, dramatize etme, gözlem gibi metot ve tekniklerden yaralanma yöntemine bu dönemde devam etme kararı verildi.Farklı bir yöntem olarak ise öğrencilere belirli aralıklarla , farklı kitle iletişim araçları hakkında inceleme araştırma ve kompozisyon hazırlama görevi verilemesine karar verildi.

Radyo Televizyon Üst  Kurulu sayfasının “www.rtuk.org.tr/“  düzenli olarak takip edilmesi kararlaştırıldı.

Tebliğler dergisinin, yeni yönetmeliklerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi “www.meb.gov.tr” adresinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Müfredat ve programlar ile ilgili bilgilerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “http://ttkb.meb.gov.tr/”   ve http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/ sayfalarından    takip edilmesi kararlaştırıld

6- 2488 STD de yer alan Atatürkçülük konularının Yıllık planlara uygun olarak işlenmesi ;Atatürk İlke ve İnkılâplarından, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 24.04.1997 tarih ve 95 sayılı kararı ile yeniden düzenlenen konuların ünitelendirilmiş yıllık plan içerisine muhtelif yerlere yerleştirildiği belirtildi. Bu şekilde uygulamaya devam edilmesi karar bağlandı. Sene başı zümresinde alınan kararla oluşturulan ünitelendirilmiş yıllık planın uygulanmasına devam edilmesi söylendi.

7- Medya Okuryazarlığı dersi seçmeli bir ders olarak okutulduğu için bu ders üzerinde herhangi bir değerlendirme yapılmaması kararının aynen devam ettirilmesine karar verildi. Öğrencilerin yazacakları kompozisyonlara, ölçme ve değerlendirme sürecinde daha çok önem verilmesi ve çalışmaların belirleyici olması söylendi.  

8- Proje ve Performans görevlerinin ise öğrencilerin yapacakları bireysel çalışmalara göre değerlendirilmesi kararına varıldı.

9-2538 STD: yer alan Azınlıklarla ilgili konular ünitelendirilmiş yıllık planlarda yer alan hedef  ve davranışlar bölümünde gösterildiği gibi ilgili ders ve müfredatlarla birlikte işlenecektir..

          10-  Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aygün  Bıyıksız  Müdür Yardımcısı Çiğdem Nazar  2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılının başarılı bir yıl olması dileğiyle toplantıyı bitirdiler.

 

 

 

 ALINAN KARARLAR

1, Genel amaç ve kazanımların yanı sıra bazı temel beceri ve değerlerin verilmesi, öğrencilerin kazanımlar yoluyla bu beceri ve değerleri elde etmeleri amaçlanacaktır.

2. Öğrencilerin derse etkin şekilde katılımın önemi vurgulanarak bu konuda farklı metodlardan faydalanmak gerektiği kararlaştırıldı.

3. Öğrenci velileri ve diğer zümre öğretmenler ile işbirliği yapılmasına  karar verildi

4. Dersi öğrenci merkezli işlemek, bunun içinde doğru etkinliği seçmek veya geliştirmek, gerekirse sürece öğrencileri de dahil etmek, derslerde yakından uzağa basitten zora ilkesini uygulamak konuları mümkün olduğunca somutlaştırılması kararlaştırldı.

5.   Radyo Televizyon Üst  Kurulu sayfasının “www.rtuk.org.tr/“  düzenli olarak takip edilmesi kararlaştırıldı.

Tebliğler dergisinin, yeni yönetmeliklerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi “www.meb.gov.tr” adresinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Müfredat ve programlar ile ilgili bilgilerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “http://ttkb.meb.gov.tr/”   ve http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/ sayfalarından    takip edilmesi kararlaştırıldı.

6.   Medya Okuryazarlığı dersinin notla değerlendirilmeyeceği fakat çok önemli bir ders olduğundan öğrencilerin takib edilmesi kararı alındı.

7.Yıllık planların 2551 sayılı Tebliğler dergisine göre ders saati, sayısı ve müfredat konuları arasında düzen sağlanarak hazırlanması gerektiği belirtildi. Günlük plan kullanılmayacak, Kılavuzdaki etkinliklerden faydalanılacak çevre şartlarına göre gerekli düzenlemeler belirtilecektir.

8.     Proje Görevleri Kasım ayı içerisinde verilip, Nisan ayı içerisinde sunulması ve Dereceli Puanlama Anahtarları, Kontrol Listeleri veya Proje Değerlendirme Formu ile değerlendirilmesi karar verildi.

 

 

 

Aygün Bıyıksız                                       Çiğdem Nazar

Sosyal Bilgiler Öğretmeni                      Müdür Yard./Sos. Bil. Öğrt.

 

 

 

                                                                              Uygundur

                                                                            14/02/2012

                                                                            Aykut Gültekin

                                                                            Okul Müdürü